محیط کارخانه

chefengqu

منطقه محصول نهایی

بائوژوانگ

منطقه بسته بندی

dianyaqu

بخش جوشکاری

بانچنپینگ

منطقه محصولات نیمه تمام

جیاگونگ

منطقه پردازش

جیانیانکو

منطقه بازرسی